Dla wszystkich naszych sympatyków, osób wspierających nasze działania oraz dla osób zainteresowanych

publikujemy sprawozdanie z działalności naszego Stowarzyszenia w roku 2017.

Mamy nadzieję, że uznacie iż przekazana nam pomoc materialna została właściwie spożytkowana przez nas dla poprawy losu wszystkich skrzywdzonych przez życie i ludzi bezdomnych i wolno żyjących zwierząt, a w szczególności psów i kotów.

Staraliśmy się rozsądnie i mądrze korzystać z powierzonych nam funduszy.

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia  za rok 2017.

I . Zakres i kwalifikacja działań prowadzonych w 2017 r.

1 . Stowarzyszenie Humanitarno-Ekologiczne „Dla Braci Mniejszych” w 2017 r.

prowadziło aktywną działalność statutową na terenie Bielska-Białej i przyległych powiatów. Sporadycznie działania członków lub wolontariuszy prowadzone były na terenie całego województwa śląskiego oraz innych województw.

2 . Działania Stowarzyszenia zakwalifikowane są do działalności „ ochrona i

opieka nad zwierzętami” /symbol 44/ i na tą aktywność  organizacja

wydatkowała najwięcej środków. Działania statutowe prowadzono także w zakresie działalności opisanej jako: „edukacja ekologiczna, promowanie zrównoważonego rozwoju” /symbol 45/.

3 . Działania statutowe skierowane były do zwierząt bezdomnych oraz wolno żyjących, opiekunów społecznych kotów wolno żyjących, właścicieli zwierząt, których trudna sytuacja finansowa utrudniała właściwą opiekę nad zwierzętami domowymi oraz opiekunów, którzy w sposób niehumanitarny traktowali zwierzęta lub dopuszczali się aktów przemocy wobec nich /w takich przypadkach udowodnionego znęcania się organizacja każdorazowo podejmowała interwencje/.

II . Cele statutowe dominujące w 2017 r.
 1. Niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym: psom i kotom.
 2. Współpraca z sympatykami zwierząt (karmiciele kotów, mieszkańcy, uczniowie  szkół).
 3. Realizowanie programu adopcji zwierząt bezdomnych oraz przebywających w schroniskach.
 4. Realizowanie programu ograniczania bezdomności wśród zwierząt ( poprzez sterylizację zwierząt i edukację w zakresie korzyści z takich zabiegów).
 5.  Edukacja społeczna i poradnictwo dot. humanitarnego traktowania

zwierząt wśród mieszkańców, dzieci i młodzieży szkolnej.

 1.  Wymiana doświadczeń i współpraca z innymi organizacjami o podobnym

profilu działania.

 1.  Propagowanie treści Ustawy o ochronie zwierząt.
III . Sposób realizacji celów statutowych.
 1. Działania niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom domowym ( psom i kotom ) oraz kotom wolno żyjącym były możliwe dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od Darczyńców oraz wpływom z 1 %. Co ważne, cele te mogły być realizowane jedynie w oparciu o stałą, codzienną, społeczną, non-profit pracę członków i wolontariuszy Stowarzyszenia oraz współpracę z innymi sympatykami zwierząt (karmiciele kotów, mieszkańcy i inne osoby zainteresowane pomocą  zwierzętom).
 2. Pozyskane w 2017 r. środki pieniężne, które Stowarzyszenie przeznaczyło na realizację celów statutowych, pochodziły z następujących źródeł : wpłaty od Darczyńców (sektor prywatny), Fundraising, wpłaty od przedsiębiorców (sektor biznesu), zbiórki publiczne, wpłaty z 1 %.  W celu pozyskania Darczyńców Stowarzyszenie publikowało w internecie informacje o aktualnych potrzebach finansowych i działaniach w zakresie niesionej pomocy zwierzętom bezdomnym. Publikacje tych treści ukazywały się na : stronie internetowej organizacji www.braciamniejsi.com.pl, portalu społecznościowym Facebook https://pl-pl.facebook.com/dlabracimniejszych, portalu „Dogomania” http://www.dogomania.com/forum/, portalu www.ratujemyzwierzaki.pl oraz https://pomagam.pl/ . Powyżej wymienione strony internetowe są przestrzenią publiczną, gdzie prezentujemy naszych podopiecznych celem znalezienia dla nich różnorodnej pomocy, opiekunów wirtualnych, domów tymczasowych i stałych.

3 . Prowadzenie działań sterylizacji i kastracji, profilaktyki oraz leczenia wśród kotów wolno żyjących, w wyniku których utrzymuje się liczebność kolonii kotów wolno żyjących na stałym poziomie, ogranicza nadmierny, nieplanowany przyrost stada, poprawia się kondycja zdrowotna bytujących zwierząt. W przypadku urodzonych na wolności kociąt, gdy jest to z korzyścią dla stada oraz miejskiego ekosystemu, stosujemy zasadę odławiania kociąt nadających się do udomowienia.

W stosunku do dorosłych bezdomnych zwierząt, które trafiły pod opiekę Stowarzyszenia utrzymujemy zasadę obligatoryjnej sterylizacji i kastracji, gdyż jest to podstawowe działanie ograniczające bezdomność.

 1. Popularyzacja wolontariatu jako formy bezinteresownej pomocy bezdomnym zwierzętom oraz rozwijanie wrażliwości i empatii wśród mieszkańców.
IV . Opis głównych działań podjętych przez Stowarzyszenie.
 1. W minionym roku, tak jak i w latach ubiegłych nasze działania skupiały się

wokół bezpośredniej pomocy bezdomnym, porzuconym, chorym, cierpiącym

psom i kotom. Zdecydowana większość zwierząt, które w roku 2017 trafiły pod

naszą opiekę, to zwierzęta pochodzące z rejonu Bielska-Białej i okolic. Zostały one  przyjęte interwencyjnie na podstawie zgłoszeń otrzymanych od osób prywatnych, wolontariuszy, sympatyków Stowarzyszenia, Darczyńców, przedsiębiorców, gabinetów weterynaryjnych i urzędników miejskich (telefonicznie, e-mailowo, poprzez wiadomości kierowane do naszej strony Facebook). Przyjmując je do swoich domów tymczasowych uchroniliśmy je przed trwałym kalectwem, śmiercią lub eutanazją na skutek nieleczonych chorób i urazów. Zwierzętom, które nie zostały przyjęte pod nasze skrzydła (gdyż ilość miejsc dla podopiecznych jest ograniczona) pomogliśmy w inny sposób: opłacając koszty leczenia, sterylizacji, profilaktyki, poszukując domów stałych, wykonując sesje zdjęciowe i tworząc ogłoszenia adopcyjne. Wielu osobom udzieliliśmy porad prawnych, medycznych oraz z zakresu opieki nad zwierzętami. Każdej ze zgłaszających się do nas osób udzieliliśmy jakiejkolwiek formy wsparcia.

W ubiegłym roku pod naszą opiekę trafiły zwierzęta, które ze względu na trwałe kalectwo, przewlekłe choroby, niepełnosprawność nie mają szans na adopcje i najprawdopodobniej na zawsze pozostaną w naszych domach tymczasowych. Ze względu na charakter swoich schorzeń nie miałyby one szans na efektywne leczenie rehabilitację w schronisku. W grupie tych zwierząt znajdują się: pies Kolo (po wypadku komunikacyjnym ze złamanym kręgosłupem i niedowład kończyn), kotka Lea (również po wypadku komunikacyjnym ze złamanym kręgosłupem, miednicą, kością udową i problemami neurologicznymi), Brzeszczynki (5 kociąt z matką po przejściu choroby panleukopenii i FIP, których skutkiem są problemy neurologiczne), Filon, Słoniowa Nóżka z bratem, Ozyrys, Diana, Otto i Ofelia (wszystkie dzięki naszym staraniom zostały uratowane od choroby panleukopenii, która w populacji kotów wolno żyjących stanowi jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych prowadzących do śmierci u 96 % zarażonych zwierząt).

Część chorych zwierząt uchroniliśmy przed eutanazją lub oddaniem do schroniska dzięki umieszczeniu ich w naszych domach tymczasowych. Chore zwierzęta nie poddają się efektywnemu leczeniu w schronisku. Silny stres, który przeżywają w tym miejscu powoduje osłabienie organizmu i brak postępów w prowadzonej terapii oraz naraża ich na zarażenie się kolejnymi wirusami. Dlatego tak ważne jest byśmy mogli przyjąć jak najwięcej zwierząt do naszych domów tymczasowych. Niestety nadal przeżywamy deficyt takich domów tymczasowych.

W roku 2017 ogólna liczba zwierząt, którym udzieliliśmy szeroko pojętej pomocy to ok. 490 kotów i psów, 1 koza, 1 gołąb. Wśród  nich 304 kotów (87 kociąt, 217 dorosłych kotów) i 53 psów wymagało konsultacji i leczenia weterynaryjnego.

Wydatki te udokumentowane są fakturami VAT z lecznic weterynaryjnych. Pozostałym potrzebującym udzielono stałej, cyklicznej lub jednorazowej pomocy : rzeczowej (karma, budy, środki p. pasożytom wewn. i zewn., akcesoria itp.), behawioralnej (wsparcie specjalisty) lub społecznej pracy członków i wolontariuszy (porządkowanie miejsca bytowania, poprawa warunków itp.).

Dziękujemy tym wszystkim osobom, które zgłaszając zwierzę w potrzebie włączały się do pomocy oferując np. dom tymczasowy, wsparcie finansowe czy też inną formę pomocy.

 1. Stowarzyszenie niezmiennie od lat, także w 2017 roku aktywnie kontynuowało program sterylizacji zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących. Zabiegi wykonywaliśmy w ramach posiadanych funduszy własnych Stowarzyszenia. W związku z tym, że kilku naszych członków i wolontariuszy jest zarejestrowanych w tut. Urzędzie Miasta i posiada status społecznego karmiciela kotów wolno żyjących, część sterylizacji wykonano z puli środków finansowych zabezpieczonych na ten cel przez Urząd Miasta w Bielsku-Białej w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Bielsko-Biała na rok 2017”. W 2017 po raz pierwszy w ramach współpracy z sąsiednimi Gminami doprowadziliśmy do sterylizacji kilku kotek w terenu Gminy Jasienica, Jaworze i Czechowice-Dziedzice.   W omawianym roku sprawozdawczym wysterylizowaliśmy 64 zwierząt w ramach własnych środków finansowych. Każdemu z kotów sterylizowanych z funduszy gminnych w związku z tym, że nie przewidywały one dodatkowych kosztów, opłacaliśmy odrobaczanie, odpchlenie lub leczenie.
 1. W ramach współpracy z karmicielami kotów wolno żyjących, społecznością lokalną, w oparciu o posiadane własne środki finansowe ofiarnie i regularnie świadczyliśmy pomoc w postaci: czynnej pracy naszych wolontariuszy (odławianie kotów, transport do i z lecznicy), pokrywania kosztów profilaktyki przeciw pchłom, kleszczom, pasożytom u odłowionych zwierząt, leczenia zwierząt chorych, edukacji i szeroko pojętej pomocy innej niż wymienione powyżej. Nasza pomoc obejmowała koty chore, koty wymagające sterylizacji/kastracji oraz kocięta. W ramach innej niż weterynaryjna pomocy rzeczowej przekazaliśmy karmicielom karmę, całoroczne domki styropianowe oraz drewniane dla kotów (służące jako schronienie przed chłodem oraz deszczem). Odłowione ze stada kotów wolno żyjących zwierzęta dorosłe wykazujące oznaki udomowienia (traktowane jako bezdomne) oraz kocięta w miarę możliwości były umieszczane w naszych domach tymczasowych. Kotom takim na bieżąco poszukujemy nowych, stałych opiekunów. Ponadto niejednokrotnie udzielamy karmicielom i mieszkańcom wsparcia edukacyjnego oraz informacyjnego, pomagamy w rozwiązywaniu problemów sąsiedzkich dotyczących zwierząt. Szczegółowy wykaz miejsc (rejonów bytowania i dokarmiania kotów wolno żyjących) w Bielsku-Białej objętych naszym monitoringiem oraz pomocą dla zachowania bezpieczeństwa bytujących tam zwierząt nie będzie publikowany, ale znajduje się do ewentualnego wglądu dla zainteresowanych w wewnętrznej dokumentacji Stowarzyszenia.

W czasie naszej rocznej działalności mieliśmy przyjemność spotkać wielu

opiekunów kotów, którym wyrażamy nasze najwyższe uznanie i wielki szacunek

za ich codzienną, wymagającą wielu wyrzeczeń ofiarną pracę. Współpracowaliśmy z karmicielami kotów z terenu Bielsku-Białej oraz sąsiednich miejscowości, m.in. Szczyrku-Biłej, Buczkowic, Kocierza Moszczanickiego, Andrychowa i okolic, Bystrej, Lipowej k/Żywca, Węgierskiej Górki, Ujsoł, Jaworza i Czechowic-Dziedzic.

 1. Nasza pomoc jak co roku w znacznej mierze opierała się na poszukiwaniu zwierzętom bezdomnym nowych domów – adopcjach. Skierowana była do zwierząt domowych, które utraciły opiekunów i stały się bezdomne, były porzucane, uległy wypadkom komunikacyjnym, były chore, przebywały w bielskim Schronisku z nikłymi szansami na adopcję z powodu np. choroby, kalectwa, zaawansowanego wieku czy innych powodów. Dla takich zwierząt tworzyliśmy tzw. domy tymczasowe, w których zwierzęta czekały na nowych właścicieli. Zwierzęta przygotowywane do adopcji były socjalizowane, leczone, często hospitalizowane w lecznicach weterynaryjnych. Wszystkie wymagały odrobaczenia, odpchlenia lub szczepień, a dorosłe – sterylizacji. Dla tych, które były gotowe do adopcji przez internetowe portale ogłoszeniowe poszukiwaliśmy  nowych domów. Wymagało to dużego nakładu pracy i czasu. W większości przypadków udało się naszym podopiecznym znaleźć nowych opiekunów.

W roku 2017 łącznie udało nam się znaleźć dom dla 104 zwierząt, co potwierdzone zostało 91 umowami adopcyjnymi. Wśród nich było 90 kotów i 14 psów.  Pozostałe zwierzęta nadal oczekują na adopcję w domach tymczasowych Stowarzyszenia bądź zostały wypuszczone do środowiska naturalnego (koty wolno żyjące). Zdarzyły się przypadki zwierząt, które pomimo naszych starań i intensywnego leczenia nie przeżyły (przypadki epidemii panleukopenii występującej na terenie Bielska-Białej oraz FIP i  białaczki). Na koniec roku 2017 w domach tymczasowych pod naszą opieką przebywały 33 koty i 19 psów. Większość to tzw. rezydenci tj. zwierzęta, które z różnych względów (starość, przewlekła choroba, niepełnosprawne) mają nikłe szanse na nowy dom. Pragniemy zaznaczyć, że nigdy żaden z naszych ciężko chorych lub starszych podopiecznych nie został poddany eutanazji ze względu na zbyt duże koszty leczenia lub brak miejsca w domach tymczasowych. Ponadto żadne z naszych zwierząt nie zostało oddane przez nas do schroniska.

 1. W 2017 roku nasza organizacja utworzyła na portalu społecznościowym Facebook grupę o nazwie “ O Braciach Mniejszych – ogłoszenia i porady o psach i kotach”. W swoich swoich założeniach służy ona integracji lokalnego środowiska i pomocy dla   karmicieli kotów wolno żyjących , pasjonatów, hodowców i opiekunów zwierząt domowych, społeczników, wolontariuszy schronisk, osób prywatnie pomagających zwierzętom. Pomaga wymianie i poszerzaniu wiedzy i doświadczeń nabytych podczas opieki nad zwierzętami domowymi (ze szczególnym uwzględnieniem psów i kotów nierasowych) oraz kotów wolno żyjących służącej poprawie ich warunków życia. Propagujemy wiedzę o : prawach zwierząt, prawidłowych zachowania wobec zwierząt w potrzebie, zdrowym żywieniu,  walce z bezdomnością, dbałości o bezpieczeństwo. Zachęcamy do działań na rzecz kotów wolno żyjących, prowadzimy edukację w zakresie adopcji zwierząt bezdomnych i propagujemy sterylizację jako główne działanie ograniczające bezdomność wśród zwierząt domowych.

Aktualnie grupa skupia już 157 członków. Jest ona bezpośrednio powiązana z naszą stroną na portalu Facebook. Grono stale się powiększa o kolejne osoby zainteresowane pomocą zwierzętom. Bardzo ważnym naszym zdaniem jest fakt, że członkowie utworzonej grupy to osoby mieszkające, pomagające i poszukujące pomocy dla zwierząt na terenie Bielska-Białej i okolicy. Tak zawiązane środowisko osób lepiej rozpoznaje lokalne problemy i potrzeby w walce z bezdomnością wśród zwierząt.

https://www.facebook.com/groups/braciamniejsi/

 1. W ramach edukacji społecznej propagującej humanitarny stosunek do zwierząt Stowarzyszenie przeprowadziło szereg wydarzeń dla mieszkańców oraz wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Wszystkie akcje, projekty i imprezy miały zawsze charakter edukacyjny. Naszym nadrzędnym celem w prowadzonej działalności statutowej jest wzrost świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialności za zwierzęta, właściwą opiekę, humanitarne traktowanie, ograniczanie bezdomności, świadome adopcje.
Imprezy edukacyjno-promocyjne w roku 2017 organizowane lub
współorganizowane przez Stowarzyszenie oraz takie, w których uczestniczyliśmy na zaproszenia innego organizatora:
 1. W ramach ogólnopolskiej akcji ZERWIJMY ŁAŃCUCHY Stowarzyszenie DLA BRACI MNIEJSZYCH zorganizowało w dniu 7.10.2017 r. happening na bielskim Rynku. Nasze stoisko chętnie odwiedzali bielszczanie wraz z całymi rodzinami. Można było zapoznać się z informacją na temat potrzeby istnienia oraz kontynuowania inicjatywy  ZERWIJMY ŁAŃCUCHY. Informowaliśmy o obecnie przygotowanych przez nas do adopcji kotach i psach. Na stoisku można było wspomóc finansowo nasze starania nad poprawą losu bezdomnych zwierząt /zbiórka publiczna zarejestrowana/. Dzieci miały możliwość malowania wizerunków swoich domowych ulubieńców. Chętni mogli przykuć się prawdziwym łańcuchem do budy aby lepiej zrozumieć co czuje pies uwiązany przez swojego najlepszego przyjaciela człowieka.
 1. W ciągu całego roku 2017 współpracowaliśmy z krakowską Fundacją Pomocy Zwierzętom “Stawiamy na Łapy” (http://stawiamynalapy.pl). Współpraca polegała na udziale w akcjach “Wielkanocne koszykowanie” oraz “Świąteczne koszykowanie”. Nasi podopieczni (zwierzęta zgłoszone do projektu) byli beneficjentami pomocy Darczyńców i otrzymały pomoc rzeczową (karma) w ramach przeprowadzonych przez w/w fundację akcji zbiórkowych.
 1. W lutym 2017 r. jak co roku z okazji Światowego Dnia Kota odbyło się w siedzibie Fundacji Aktywności Społecznej „Złote Łany” spotkanie z karmicielami. Spotkanie jak co roku miało służyć integracji środowiska społecznych opiekunów zwierząt, edukacji w zakresie praw i opieki nad zwierzętami w miejskim ekosystemie,  poprawie sytuacji kotów wolno żyjących, poznaniu opinii karmicieli na temat programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, programu sterylizacji, pomocy zwierzętom ze strony
 1. W ramach corocznej, stałej współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej (Filia nr 1) przeprowadziliśmy w roku 2017 warsztaty edukacji prozwierzęcej i ekologicznej dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach. Zajęcia wskazywały prawidłowe postawy pro-zwierzęce, rozbudzały wśród młodzieży empatię i wrażliwość wobec zwierząt. W ramach cyklu październikowych spotkań na warsztatach edukacji prozwierzęcej przeprowadziliśmy wykład edukacyjny przeprowadzony przez naszych wolontariuszy na temat pomocy zwierzętom, promocji adopcji, wolontariatu, działalności dobroczynnej prowadzonej przez naszą organizację. Nauczyciele wraz z uczniami zorganizowali zbiórkę  karmy i akcesoriów dla kotów i psów będących pod opieką naszego Stowarzyszenia. Otrzymane dary zostały przekazane potrzebującym.  Wychowawcom, Dyrekcji, dzieciom oraz rodzicom z całego serca dziękujemy za udział w akcji i wsparcie przekazane naszym podopiecznym.
 1. Współpraca z Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha w Bielsku-Białej (http:\\www.gim16bb.pl) zaowocowała pomocą dla naszych podopiecznych – uczniowie tut. szkoły przekazali pomoc finansową w wysokości 837,33 zł. Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, a w szczególności przedstawicielom Rady Rodziców Pani Dominice Janusz oraz Panu Jarosławowi Klimaszewskiemu oraz uczniom i ich rodzicom z całego serca dziękujemy za udział w akcji i wsparcie przekazane naszym podopiecznym.
 1. Współpraca z Zespołem Szkół w Pruchnej (http://www.szkola.pruchna.com.pl/)  zaowocowała pomocą dla naszych podopiecznych – uczniowie tut. szkoły przekazali pomoc finansową w wysokości 382 zł. Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, a w szczególności Pani Anicie Świtała oraz uczniom i ich rodzicom z całego serca dziękujemy za udział w akcji i wsparcie przekazane naszym podopiecznym.
 1. Współpraca ze Szkołą Podstawową SPSK im. Św. Antoniego z Padwy w Brzezince (http://pspbrzezinka.superszkolna.pl/)  zaowocowała pomocą dla naszych podopiecznych – uczniowie tut. szkoły przekazali pomoc finansową w wysokości 150 zł. Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu,a w szczególności Pani Ewelinie Włodarczak oraz uczniom i ich rodzicom z całego serca dziękujemy za udział w akcji i wsparcie przekazane naszym podopiecznym.
 1. W ramach współpracy z instytucjami publicznymi, szkołami, mediami, sektorem biznesu, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi podejmowaliśmy następujące działania mające na celu edukację oraz pomoc zwierzętom w tym ochronę ich praw.
 1. W 2017 r. Stowarzyszenie współpracowało z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej konsultując projekt Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi na terenie Gminy Bielsko-Biała. Spotkaliśmy się z przedstawicielami tut. Gminy celem przedstawienia propozycji usprawniających pomoc kotom bezdomnym i zwierzętom wolno żyjącym z terenu Bielska-Białej.
 1. Współpraca w 2017 roku ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej oraz wolontariuszami tej placówki polegała na:

– propagowaniu i zachęcaniu do adopcji zwierząt schroniskowych (różne formy realizacji),

– konsultowanie działań mających na celu poprawę kondycji i warunków zwierząt przebywających w schronisku, udzielaniu porad, pomoc przy poszukiwaniu domów adopcyjnych dla zwierząt, pokrywaniu kosztów leczenia

– pomoc przy wyłapywaniu wolno żyjących kotów do sterylizacji

interwencjach w sprawie złego traktowania zwierząt.

 1. Współpraca z Książnicą Beskidzką została rozpoczęta w listopadzie 2016 r. była kontynuowana także w roku 2017. Instytucja ta zaprosiła naszą organizację do udziału w projekcie „Książka i zwierzę – nie tylko na papierze” w ramach „Partnerstwa dla książki” . W ramach tego projektu zostało zorganizowanych szereg wydarzeń o charakterze edukacyjnym w siedzibie Książnicy oraz w Filii Książnicy Beskidzkiej na os. Złote Łany.  W naszym mieście stale bardzo dużo zwierząt wymaga opieki i dokarmiania. Problem z brakiem pożywieniem dotyka w szczególności kotów wolno żyjących. Każda pomoc będzie skonsumowana przez często puste brzuszki lokalnych mruczków. Dlatego przy okazji Książnica Beskidzka zorganizowała zbiórkę karmy i akcesoriów dla zwierząt.

http://dzieci.ksiaznica.bielsko.pl/galeria/spotkanie-autorskie-z-dorota-suminska-oraz-z-wolontariuszami-ze-stowarzyszenia-dla-braci-mniejszych/

 1. W ramach współpracy z Zespołem Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej w dniach 29-30 kwietnia 2017 wzięliśmy udział w imprezie “Targi Ogrodnicze” corocznie przygotowywanej przez szkołę. Na terenie szkolnego ogrodu przy ul. Akademii Umiejętności 1 nasza organizacja prowadziła stoisko edukacyjne. Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz przekazanie 600 zł na cele dobroczynne dla naszej organizacji. Młodzież szkolna przeprowadziła podczas tego wydarzenia zbiórkę środków na leczenie naszych chorych podopiecznych. Dzięki datkom kilku naszych podopiecznych mogło bez długów kontynuować leczenie.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1399566413419473.1073742229.593146227394833&type=1&l=4a18f22674

 1. Kontynuowaliśmy w roku 2017 współpracę z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany”. Efektem była wspólna organizacja spotkania z okazji Dnia Kota w dniu 16 lutego 2017 r., na którym obecni byli karmiciele i społeczni inspektorzy d/s ochrony zwierząt.
 2. Współpraca z mediami w roku 2017 sprowadzała się do brania udziału w audycjach Radia Bielsko pt. “Przygarnij Zwierzaka”, w których przedstawiamy naszych podopiecznych do adopcji, udzielamy porad, wypowiadamy się na temat sytuacji zwierząt bezdomnych i opieki nad nimi.
 3. Współpracowaliśmy w 2017 r. kolejny rok z Domem Kultury w Olszówce. Kierownik p. Małgorzata Madej zorganizowała zbiórkę karmy i akcesoriów dla zwierząt bezdomnych.
 1. Współpraca z Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej, Zespołem Szkół w Pruchnej oraz Szkołą Podstawową SPSK im. Św. Antoniego z Padwy w Brzezince zaowocowała projektami, w których uczniowie szkół między sobą oraz podczas zebrań klasowych z rodzicami zorganizowali zbiórkę środków finansowych. Przedstawiciele szkół przekazali naszej organizacji darowizny pieniężne na potrzeby podopiecznych, zwierząt bezdomnych.
 2. Nasza organizacja w roku 2017 została zaproszona do projektu realizowanego przez grupę młodzieży z L.O. i. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej. Uczniowie szkoły w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady “Zwolnieni z teorii” wymyślili i zrealizowali projekt pod nazwą PETITION.  27 kwietnia 2017 w jednej z bielskich kawiarni w Centrum spotkaliśmy się z młodzieżą licealną skupioną wokół projektu. Idea tego pomysłu mieści się w 3 słowach: adoptuj, szanuj, nie porzucaj. Te prośby dotyczą bliskich nam stworzeń czyli bezdomnych psów i kotów. W ramach tej akcji młodzież zachęcała nie do kupowania tzw. „rasowych” zwierząt, ale raczej adoptowania bezdomnych. Przypominali, że zwierzęta mają swoje prawa, że są stworzeniami wrażliwymi i powinniśmy ich traktować z szacunkiem jak każdą żywą istotę. Podczas kilku spotkań w ramach projektu nasi przedstawiciele przybliżyli zakres działalności stowarzyszenia, metody działania, formy pomocy dla bezdomnych lub źle traktowanych kotów i psów. Opowiedzieliśmy jak zrobić zimowy domek dla kotów, w jaki sposób bezpiecznie dokarmiać zwierzęta, jak się nimi opiekować w chorobach. Projekt zakończył koncert, zbiórka środków na zakup klatek-łapek oraz karmy dla naszych podopiecznych. Jesteśmy pewni, że nasi młodzi przyjaciele będą w swoich środowiskach nadal promować empatię i szacunek wobec zwierząt. Być może kiedyś ktoś z Nich będzie aktywnie pomagał nam w naszych działaniach na rzecz bezdomnych kotów i psów.

https://www.facebook.com/Petitionzwzt/?fref=ts

https://www.braciamniejsi.com.pl/petition-3-proste-slowa/

 1. Kontynuowaliśmy w 2017 r. stałą współpracę z lecznicami weterynaryjnymi oraz przedsiębiorcami prywatnymi.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za duży wkład w poprawę zdrowia naszych podopiecznych lekarzom weterynarii

z następujących lecznic:

Przychodni Weterynaryjnej AS z Bielska-Białej (www.watrobawet.pl),

Przychodni CZTERY ŁAPY z Bielska-Białej (http://weterynarzczterylapy.pl/),

Przychodni ROCH-VET  z Mazańcowic (http://roch-vet.pl/)

Przychodni SZEWSKA 12 z Andrychowa (http://www.foksterier.pl/).

Za wsparcie finansowe dziękujemy następującym przedsiębiorcom prywatnym :

Małgorzata i Piotr Jabłońscy – ELEN Sp. z o.o. (www.elen.pl ) , Edyta Folek – Studio Urody FANTAZJA (www.studiofantazja.pl), Marzena Bubiak – SUPER OKO (www.super-oko.pl), sklep VIPET (www.vipet.pl), sklep ARA (www.arabb.pl), Hurtownia Kosmetyków Profesjonalnych (http://hurtowniakosmetykow.com/ ).

Szczególne podziękowania należą się Państwu Małgorzacie i Piotrowi Jabłońskim z firmy ELEN Sp. z o.o., którzy wspierają naszą organizację od kilku lat a w ub roku wsparli nas darowizną na kwotę 3 600 zł.

 1. Współpracowaliśmy w 2017 roku z karmicielami i miłośnikami zwierząt. Świadczyliśmy (tak jak dotychczas) pomoc w dokarmianiu, sterylizacjach, leczeniu, poszukiwaniu domów, przejmowanie opieki nad zwierzętami nie mogącymi wrócić na wolność, interwencje w sprawie niehumanitarnego traktowania zwierząt.
 2. Aktywnie propagowaliśmy nasze działania na internetowych portalach

społecznościowych takich jak:

Facebook: https://www.facebook.com/dlabracimniejszych?fref=ts,

„Dogomania” – forum : http://www.dogomania.com/forum/

Strona internetowa Stowarzyszenia www.braciamniejsi.com.pl

Ratujemy Zwierzaki (https://www.ratujemyzwierzaki.pl/ )

Fani Mani (https://fanimani.pl/)

OLX (www.olx.pl)

Nasza obecność na Facebook i Dogomanii, gdzie przedstawiamy bieżące wydarzenia i opisujemy losy zwierząt w potrzebie przysporzyła nam wielu sympatyków, Darczyńców oraz znacząco zwiększyła ilość adopcji. Wszystkie w/w strony internetowe służą także naszemu Stowarzyszeniu by edukować, popularyzować, rozwijać empatię wśród społeczeństwa oraz rozwiązywać problemy zwierząt bezdomnych zgłaszane przez naszych czytelników. Działalność na w/w stronach poszerza też grono osób, które samodzielnie podejmują się pomocy zwierzętom bezdomnym.

 1. Stowarzyszenie podejmowało też działania interwencyjne. Najczęściej dotyczyły one nieodpowiednich warunków w jakich zwierzęta przebywały, ich złej kondycji zdrowotnej. Były też zgłoszenia o zwierzętach porzuconych. W zdecydowanej większości przypadków doprowadziliśmy do poprawy warunków dotychczasowego bytowania lub też właściciele przekazali nam zwierzę, celem znalezienia mu nowego domu. W roku 2017 przeprowadziliśmy 198 takich interwencji. W 74 przypadkach zgłoszeń za pośrednictwem poczty Facebook udzieliliśmy porad i pomocy osobom przesyłającym zapytania. Zgłaszający uzyskali pomoc lub poradę, w uzasadnionych przypadkach zostały podjęte stosowne działania. W zdecydowanej większości z pozytywnym rezultatem rozpatrzono większość zgłoszeń.

Wszystkie zgłoszone przypadki zakończyły się udzieleniem zwierzętom pomocy w różnej formie.

W wyniku podejmowanych w 2017 r. działań i interwencji udzielono pomocy łącznie ponad 492 zwierzętom  (kotom, psom, gołębiowi i kozie).

Pomoc polegała na: zabiegach weterynaryjnych (leczenie chorób, operacje chirurgiczne, diagnostyka, profilaktyka przeciw pasożytom zewnętrznym i wewnętrznym), sterylizacjach, czipowaniu, przekazywaniu wsparcia rzeczowego (karma, budy dla psów, domki zimowe dla kotów wolno żyjących), edukacji w kwestii właściwej opieki i humanitarnego traktowania zwierząt. Kilka interwencji okazało się szczególnie trudnych, wymagających długotrwałego całorocznego zaangażowania naszych wolontariuszy. Miejsca takie otoczyliśmy stałą opieką. Nasi wolontariusze musieli monitorować w dłuższym okresie czasu stan zwierząt oraz prowadzić działania służące poprawie ich warunków życia. W takich sytuacjach prowadzimy intensywną edukację wśród opiekunów, która w przyszłości powinna zapobiec ponownym niehumanitarnym zachowaniom wobec zwierząt.

Pewna grupa zwierząt musiała zostać na stałe odebrana opiekunom, którzy w niewłaściwy sposób sprawowali opiekę nad nimi, zadawali im cierpienie bądź nie byli w stanie opiekować się nimi wystarczająco. Zwierzęta te trafiały najpierw do domów tymczasowych, a w końcu znajdowały nowy, bezpieczny dom. Żadne z tych zwierząt nie zostało przez nas przekazane do schroniska.

VI . Odbiorcami działań Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym były:

1 . osoby fizyczne w ilości około 1 700 osób, 4 000 sympatyków obserwujących naszą stronę na portalu Facebook, minimum 25 000,00 słuchaczy Radio Bielsko.

2 . inni odbiorcy to zwierzęta w ilości blisko 492 osobników,

a/ dzięki ofiarom darczyńców wszystkim zwierzętom Stowarzyszenie

zapewniło pomoc w zakresie leczenia weterynaryjnego lub profilaktykę

zdrowotną oraz stały dom adopcyjny, co jest udokumentowane

sporządzeniem 91 umów adopcyjnych,

b/w kilkunastu przypadkach nasze działania nie powiodły się, ciężko chore lub ranne zwierzęta odeszły same lub zostały poddane eutanazji,

c/ koty wolno żyjące nie rokujące udomowienia zostały wypuszczone na

wolność w miejsce swojego bytowania. Przy podjęciu tej decyzji Stowarzyszenie kieruje się m.in. opinią lekarza weterynarii,

d/ na koniec 2017 r. pod opieką Stowarzyszenia było 52 zwierząt ( 33 koty i 19 psów). To zwierzęta oczekujące na adopcję oraz tzw. rezydenci, którym trudno znaleźć dom stały ze względu na przewlekłe choroby, starość lub brak „urody”.

Zwierzęta te przebywały w 15 domach tymczasowych prowadzonych przez wolontariuszy z nadzieją, że nastąpi sytuacja, która pozytywnie zmieni ich los.

VII . Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego,
która obejmuje sferę:

Działania Stowarzyszenia zakwalifikowane są do działalności “ochrona i opieka nad zwierzętami” (symbol 44) i głównie na tą działalność organizacja wydatkowała najwięcej środków oraz “edukacja ekologiczna, promowanie zrównoważonego rozwoju” (symbol 45). Działania statutowe skierowane były do zwierząt i środowiska naturalnego. Cele statutowe dominujące w roku 2017: niesienie pomocy zwierzętom będącym w potrzebie, zwłaszcza porzuconym, chorym, bezdomnym psom i kotom, realizowanie programu adopcji zwierząt, edukacja społeczna i poradnictwo dotyczące humanitarnego traktowania zwierząt szczególnie wśród dzieci i młodzieży, współpraca z wolontariuszami, organizacjami o podobnym profilu działania, karmicielami, sympatykami zwierząt, propagowanie treści Ustawy o ochronie zwierząt.

VIII . Informacja o przychodach:

1 . Powyższe działania Stowarzyszenie finansowało z ofiar pieniężnych otrzymanych od Darczyńców zgromadzonych w łącznej kwocie 144.492,22 zł na rachunku bankowym. W tej kwocie ujęte są :

a/ przychody z 1% podatku dochodowego od os. fizycznych w kwocie

47.597,00 zł.

b/ ze źródeł prywatnych ogółem 92.795,18 zł, w tym:

 • ze składek członkowskich

305,00 zł

 • z darowizn od os. fizycznych

87.558,69 zł

 • z ofiarności publicznej/ zbiórki publiczne, kwest/

 4.931,49 zł

c/ inne przychody operacyjne 0,04 zł

c/ z darowizn od os. prawnych

 4.100,00 zł

2 . W okresie sprawozdawczym łączne wpływy z darowizn były wyższe w stosunku do uzyskanych przychodów z tego tytułu w 2016 r.

To zasługa aktywności wolontariuszy, hojności darczyńców, organizowania akcji na rzecz pomocy zwierzętom, „obecności” w internecie, bezpośrednich kontaktów z miłośnikami zwierząt, pozyskania osób aktywnie wspierających organizację w zakresie zwiększania wpływów z darowizn.

W 2017 r. przeprowadzono jedną całoroczną zbiórkę publiczną nr 2017/196/OR

za pomocą skarbon stacjonarnych uzyskując kwotę 4.158,88 zł.

 • Ofiary pieniężne ze zbiórek zostały przeznaczone na leczenie 15 zwierząt, w tym 5 psów oraz 10 kotów (choroby nowotworowe, jaskra, wypadki komunikacyjne, koci katar, choroby serca, rehabilitacja, choroby przewlekłe, kastracja, szczepienie i inne).

Rozliczenie zbiórek publicznych wg. nowych zasad / Dz. Ustaw z 17

kwietnia 2014 r./ odbywa się na portalu http://www.zbiorki.gov.pl/  .

 1. W okresie sprawozdawczym łączne wpływy z 1 % wyniosły 47.596,80 zł.

Z wpływów 1% skorzystało łącznie 287 zwierząt, w tym 235 kotów i 52 psy.

Struktura wydatków:

 1. leczenie, hospitalizacja – wydano 28 995,60 zł
 2. sterylizacje- wydano 3 729,00 zł
 3. szczepienia – wydano 3 725,00 zł
 4. profilaktyka przeciw pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym – wydano 3 466,00 zł
 5. badanie krwi, kału, moczu,testy,rtg i in.- wydano 3 400,00 zł
 6. żywienie, karma wet. – wydano 3 030,20 zł
 7. usługa hotelikowania – 1 251,00 zł

W stosunku do roku poprzedniego (2015) w 2016 r. przybyło nam podopiecznych. Udzieliliśmy skutecznej pomocy kilkuset zwierzętom. Natychmiastowej pomocy weterynaryjnej  potrzebowały psy i koty po wypadkach, ofiary porzucenia i znęcania się, zwierzęta odebrane nieodpowiedzialnym opiekunom interwencyjnie. Wszystkie leczyliśmy póki istniał dla nich choćby cień szansy na zdrowie i życie, nie szczędząc też naszego czasu, zaangażowania i determinacji. Naszym niewątpliwym sukcesem jest to, że nigdy nie odmówiliśmy pomocy potrzebującym.  Na całą, realizowaną w ramach naszej działalności statutowej pomoc zwierzętom bezdomnym nie moglibyśmy sobie pozwolić gdyby nie Państwa stałe, wieloletnie wsparcie, m.in. poprzez przekazanie nam 1 %. Za to jesteśmy niezmiernie wdzięczni i z serca dziękujemy. Sądzimy, że nie zawiedliśmy Państwa oczekiwań. Rozliczając podatki za ubiegły rok prosimy o nas pamiętać. Nasz numer KRS: 0000324731.

IX . Informacja o kosztach poniesionych w okresie sprawozdawczym.
 1. W 2017 r. Stowarzyszenie poniosło koszty ogółem w kwocie 128.891,85 zł. Na koszty ogółem składają się koszty statutowe, administracyjne i pozostałe.

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

a/ koszty usług weterynaryjnych 99.526,35 zł

Motywy konsultacji weterynaryjnej obejmowały m.in.: infekcje górnych dróg

oddechowych, infekcje spojówek, świerzb uszny, biegunki /wymagana

kwarantanna/, zapalenia pęcherza moczowego, ostre nieżyty nosa, pchły, wszoły, kleszcze, pasożyty wewnętrzne, gorące rany, ropne zap. skóry, zapalenia mięśni żwaczy, sanacje j.ustnej, grzybice skóry, urazy kończyn, zapalenia wątroby, urazy po wypadkach komunikacyjnych (złamania, uszkodzenie kręgosłupa), choroby wielonarządowe, poważne choroby wirusowe (FIP, FELV, FIV), epidemiologiczne (panleukopenia) i wiele innych.

 1. b) zakup lekarstw w kwocie 2.267,92 zł
 1. c) koszty zakupu karmy wyniosły 17.245,15 zł. Pomimo większej ilości zwierząt, którym udzieliliśmy pomocy w przeciągu całego roku, koszty karmy nie wzrosły ze względu na to, że opiekunowie tymczasowi zaopatrywali się w karmę na własny koszt.
 2. d)  zakup żwirku i akcesoria dla zwierząt 5.129,24 zł
 1. e) koszty i prowizje bankowe 350 zł
 1. f) koszty księgowości 2.066,40 zł
 1. g) hosting strony www 196,80 zł
 1. h) koszty hoteli dla zwierząt 1.923,20 zł
 1. i) zużycie materiałów i energii 186,78 zł /materiały do budowy domków/

Darowizny na rzecz innych organizacji wyniosły: 3.571,22 zł. Były to wpłaty na rzecz Stowarzyszenia “KOTełkowa Drużyna” z siedzibą w Bielsku-Białej. Zostały one przekazane na jej konto bankowe.

 1. X. Rachunek wyników za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r. zamknął się kwotą w

wysokości 11.853,87 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami i

zwiększy przychody roku 2018, które wykorzystane zostaną w całości na cele

statutowe.

XI . Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym korzystało z uprawnień

dot. zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych.

XII . Członkowie; liczba członków Stowarzyszenia wg. stanu na ostatni dzień

okresu sprawozdawczego wyniosła 19 osób fizycznych.

XIII . Wolontariat: liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz

organizacji w okresie sprawozdawczym wynosiła 5 osób.

XIV . W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu nie przeprowadzono

kontroli przez organ administracji publicznej.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy wspierając nas i pomagając

sprawili, że mogliśmy pomóc aż tylu potrzebującym zwierzętom.

Sporządzili: Aneta Skorek-Czyżewska, Dariusz Dzida

07.06.2018

© Copyright by Stowarzyszenie Humanitarno-Ekologiczne „Dla Braci Mniejszych”

2018 Wszelkie prawa zastrzeżone

Leave a Reply